Strømpriser time for time for i dag og i morgen for Europa. Se også historiske priser, kart og statistikk.
Kilde: entsoe.eu
Det europeiske elektrisitetsmarkedet drives av overføringsnettoperatøren i hvert land. Leverandørene (kraftprodusentene) tar seg av selve leveringen av strøm til sluttforbrukeren. De kjøper elektrisitet på en daglig auksjon og neste dag transporteres strømmen til kunden gjennom distribusjonsnettet som husholdninger og bedrifter er tilknyttet. forrige dagen.
Det europeiske strømmarkedet er et komplekst og dynamisk system som omfatter en rekke forskjellige land, reguleringsorganer og interessenter. Markedet er designet for å sikre en pålitelig og rimelig strømforsyning til forbrukere over hele kontinentet, samtidig som det fremmer utviklingen av fornybare energikilder og reduserer karbonutslipp.

En av de viktigste egenskapene ved det europeiske strømmarkedet er liberaliseringen, som begynte på 90-tallet og siden har blitt implementert i de fleste EU-landene. Dette betyr at markedet er åpent for konkurranse, med en rekke forskjellige strømprodusenter, distributører og selgere som opererer innenfor det. Konkurransen er ment å senke prisene for forbrukere og oppmuntre til innovasjon i sektoren.

En annen viktig aspekt ved det europeiske strømmarkedet er integrasjonen og interkonnektiviteten. Dette er muliggjort av et nettverk av transmisjons- og distribusjonsnett som kobler sammen forskjellige land og regioner, noe som gir en effektiv strømflyt over landegrensene. Målet med denne integrasjonen er å forbedre sikkerheten i strømforsyningen, øke markedets likviditet og redusere påvirkningen av prissvingninger.

Det europeiske strømmarkedet er også tett knyttet til EUs ambisiøse klimamål. For å redusere utslipp av klimagasser og nå målet om å bli karbonnøytralt innen 2050, fremmer EU utviklingen av fornybare energikilder som vind- og solenergi. Dette oppnås gjennom en rekke tiltak, som subsidier og feed-in-tariffer, som er designet for å gjøre fornybar energi mer kostnadseffektiv sammenlignet med fossil energi.

En av de viktigste utfordringene for det europeiske strømmarkedet er integreringen av økende mengder fornybar energi i strømnettet. Jo høyere andel av fornybare energikilder i blandingen, jo vanskeligere blir det å balansere tilbud og etterspørsel, siden utgangen av disse kildene kan være svært variabel. Dette gjelder spesielt for vind- og solenergi, som er avhengige av værforholdene.

En annen utfordring er integreringen av distribuerte energikilder, som småskala solpaneler og energilagringssystemer, i strømnettet. Jo flere forbrukere som produserer sin egen elektrisitet, jo vanskeligere blir det å administrere strømmens flyt i nettet, og å sikre at tilbud og etterspørsel alltid er i balanse.